Oferta

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne:

  • umowy zbycia nieruchomości: darowizna, sprzedaż, zamiana,
  • umowy spółek,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • pełnomocnictwa;

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) spisuje testamenty, dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu;

4) przyjmuje oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

5) sporządza poświadczenia;

6) doręcza oświadczenia;

7) spisuje protokoły;

8) sporządza protesty weksli i czeków;

9) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery

     wartościowe;

10) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

11) sporządza, na żądanie stron: projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.